Privacyverklaring

Portretje

Nicoline's Office, gevestigd aan Lingepolder 31, 3991 HP Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nicoline's Office
Lingepolder 31, 3991 HP Houten
Telefoon 06-83489634
nicoline@nicolines-office.nl

Nicoline Edelman is de Functionaris Gegevensbescherming van Nicoline's Office. Zij is te bereiken via nicoline@nicolines-office.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nicoline's Office verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Nicoline's Office verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst van Nicoline's Office heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Nicoline's Office kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Nicoline's Office raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Nicoline's Office zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via nicoline@nicolines-office.nl, dan verwijdert Nicoline's Office deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Nicoline's Office persoonsgegevens verwerken

Nicoline's Office verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Nicoline's Office verwerkt ook persoonsgegevens als Nicoline's Office hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Nicoline's Office nodig heeft voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Nicoline's Office neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nicoline's Office) tussen zit.

 

Hoe lang Nicoline's Office persoonsgegevens bewaart

Nicoline's Office bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaart Nicoline's Office tenminste 7 jaar, onder andere om aan ale wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Nicoline's Office verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Nicoline's Office andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Nicoline's Office verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Nicoline's Office een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nicoline's Office blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Nicoline's Office gebruikt

Nicoline's Office gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die Nicoline's Office gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kan Nicoline's Office hiermee haar website optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan de website van Nicoline's Office ben je al geïnformeerd over deze cookies en heeft Nicoline's Office je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Kijk hier voor een overzicht van de cookies op de website van Nicoline's Office.

Ten slotte zijn op de website van Nicoline's Office cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. De cookies van deze sociale netwerken zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken, verder door te sturen en weer te geven.

 

Links naar andere websites

Op de website van Nicoline's Office kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Nicoline's Office draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement van de betreffende website die je bezoekt.

 

Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. Nicoline's Office wil graag weten hoe de bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van Nicoline's Office bezoekt, zodat Nicoline's Office het gebruik van de website kan optimaliseren. Nicoline's Office wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil Nicoline's Office je zo goed mogelijk van dienst zijn en daardoor heeft Nicoline's Office goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Nicoline's Office kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Nicoline's Office heeft op 26 maart 2018 een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder heeft Nicoline's Office 'gegevens delen' met Google uitgezet. De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Adwords.

Omdat Nicoline's Office de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld, zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.

Mocht je dat wel willen, dan verwijst Nicoline's Office je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScriptcode van Google Analytics (ga.js analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteiten deelt met Google Analytics.

Meer informatie over Analytics vind je hier.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nicoline's Office en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Nicoline's Office een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Nicoline's Office van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor ga je naar deze pagina: Recht op correctie / vergeten worden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nicoline@nicolines-office.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Nicoline's Office jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Nicoline's Office reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Nicoline's Office wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Nicoline's Office persoonsgegevens beveiligt

Nicoline's Office neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  nicoline@nicolines-office.nl